تقویم آموزشی سال ۹۳ آکادمی IMQ

اطلاعات تماس:  تلفن: ۸۸۵۲۹۴۰۰      فکس: ۸۸۷۶۸۰۶۳         ایمیل: info@IMQAcademy.com      آدرس وب سایت: imqacademy.com تقویم آموزشی: سال ۹۳ منتخب تقویم آموزشی (دوره های عمومی و دوره های تخصصی شرکتهای پروژه محور):

مدیریت کیفیت

عنوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

هزینه (ریال)

تغییرات پیشنهادی در ویرایش جدید استاندارد ISO 9001 در سال ۲۰۱۵

۲۷-۲۷

۲-۲

۳۰-۳۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد  ISO 9001:2008

۲۳-۲۵

۲۰-۲۲

۲۰-۲۲

۷-۹

۱۸-۲۰

۱۵-۱۷

۲۶-۲۸

۱۷-۱۹

۱۵-۱۷

۱۳-۱۵

۱۱-۱۳

۹-۱۱

۴,۳۰۰,۰۰۰

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008  با ثبت IRCA

۱۳-۱۷

۳۱-۴

۲۲-۲۶

۲۴-۲۸

۲۰-۲۴

۱۶-۲۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه  IMS

۱۸-۲۱

۱۰-۱۳

۱۱-۱۴

۱۴-۱۷

۸-۱۱

۴-۷

۴,۹۰۰,۰۰۰

مدیریت موفقیت پایدار سازمان مبتنی بر استاندارد  ISO 9004:2009

۱۷-۱۸

۲۳-۲۴

۳,۵۰۰,۰۰۰

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005

۱۶-۱۸

۸-۱۰

۱۸-۲۰

۴,۳۰۰,۰۰۰

مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد  ISO 10012

۱۱-۱۲

۶-۷

۳,۵۰۰,۰۰۰

ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری  E.U.M

۱۶-۱۷

۳,۵۰۰,۰۰۰

دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت

۱-۳

۴,۷۵۰,۰۰۰

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

۰

راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های دولتی  IWA4:2005

۰

ابزار دقیق جامع کاربردی

۰

کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر جرم – حجم – ابعاد – دما-فشار

۰

دوایر کنترل کیفیت QCC

۰

تشریح الزامات ، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز پتروشیمی ISO/TS29001:2010

۰

تشریثح الزامات ، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت در صنایع حمل و نقل ریلی IRIS

۰

تشریح الزامات ، مستندسازی و ممیزی داخلی استاندارد  TMS (ISIRI 13000 )

۰

تشریح الزامات ، مستندسازی و ممیزی داخلی استاندارد مدیریت پاسخگویی اجتماعی  SA8000:2008

۰

تشریح الزامات ، مستندسازی و ممیزی داخلی استاندارد مدیریت پاسخگویی اجتماعی  ISO 26000:2010

۰

تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاری روش های آزمون کالیبراسیون

۰

تدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات  ISO 10013:2001

۰

تکنیک های مهندسی کیفیت

عنوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

هزینه (ریال)

طرح ریزی پیشاپیش محصول APQP

۳-۴

۸-۹

۳,۵۰۰,۰۰۰

کنترل آماری فرآیندSPC

۱-۲

۲۸-۲۹

۳,۵۰۰,۰۰۰

فرایند تائید قطعه تولیدی PPAP

۷-۸

۳,۵۰۰,۰۰۰

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

۲۳-۲۴

۱۷-۱۸

۳,۵۰۰,۰۰۰

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA

۲۷-۲۸

۲۶-۲۷

۳,۵۰۰,۰۰۰

مدیریت هزینه های کیفیت COQ

۴-۵

۳۰-۱

۳,۵۰۰,۰۰۰

توسعه عملکرد کیفیت QFD

۱۷-۱۸

۱-۲

۳,۵۰۰,۰۰۰

طراحی آزمایش ها DOE

۱۲-۱۳

۳,۵۰۰,۰۰۰

اثر بخشی جامع تجهیزاتOEE

۲۲-۲۳

۳,۵۰۰,۰۰۰

نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM

۱-۲

۲۰-۲۱

۳,۵۰۰,۰۰۰

رویکردهای نوین نگهداری و تعمیرات

۲۴-۲۵

۹-۱۰

۳,۷۵۰,۰۰۰

تکنیک های حل مسئله Problem Solving

۱۵-۱۶

۱۷-۱۸

۳,۵۰۰,۰۰۰

نوآوری نظام یافته TRIZ

۱۷-۱۸

۳,۵۰۰,۰۰۰

شش سیگما

۰

مهندسی ارزش New VE

۰

کلینیک حل مسئله و نقش آن در مدیریت ابهام در تصمیم گیری ها

۰

آمار مهندسی

۰

روش های نمونه گیری و بازرسی

۰

خطا ناپذیر سازی Poka Yoke

۰

فنون آماری و تحلیل داده ها مبتنی بر استاندارد ISO/ TR 10017

۰

تولید ناب

۰

شش سیگما- کمربند سبز GREEN BELT

۰

شش سیگما -کمربند سیاه BLACK BELT

۰

بهینه کاوی Benchmarking

۰

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

عنوان دوره فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند هزینه (ریال)

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی OHSAS 18001:2007

۲۴-۲۶ ۱-۳ ۶-۸

۴,۳۰۰,۰۰۰

سرممیزیOHSAS 18001:2007 تحت اعتبار IRCA

۱۱-۱۵ ۴-۸

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

۲۱-۲۳ ۱۷-۱۹ ۲-۴

۴,۳۰۰,۰۰۰

سرممیزی HSE بر اساس ISO 19011

۷-۱۱ ۲۰-۲۴

۶,۵۰۰,۰۰۰

اصول و ممیزی مدیریت ایمنی فرآیندPSM Audit

۳۱-۲ ۸-۱۰

۴,۷۵۰,۰۰۰

تجزیه و تحلیل حوادث و ارائه گزارشات موثر

۳-۴ ۷-۸

۳,۵۰۰,۰۰۰

مدیریت بحران بارویکرد ایمنی بهداشت و محیط زیستHSE

۱۴-۱۵ ۱-۲

۳,۵۰۰,۰۰۰

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری براساس ISO 15544:2000 و ISO 13702:1999

۲۳-۲۴ ۱۳-۱۴

۳,۵۰۰,۰۰۰

تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ، جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی Risk Assessment

۰

تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک، جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی Risk Assessment

۱۲-۱۳ ۱۲-۱۳

۳,۵۰۰,۰۰۰

ارگونومی در کار و اصول ارگونومیک انتخاب افراد برای مشاغل

۲-۳ ۵-۶

۳,۵۰۰,۰۰۰

سلامت روانی محیط کار

۵-۶

۳,۵۰۰,۰۰۰

NEBOSH(IGC)

۱۷-۲۱ ۱-۵

۰

مطالعات خطر و قابلیت عملکرد سیستم HAZOP

۰

قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای

۰

راهنمای استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18002:2008

۰

اصول ممیزی و پرورش ایمن بان در سازمان ها

۰

آسیب شناسی HSEبر اساس مدل CAP

۰

آشنایی تخصصی با عوامل فیزیکی-بیولوژیک – روانی در محیط کار

۰

آشنایی تخصصی با عوامل شیمیایی در محیط کار و تهیه MSDS

۰

به روز آوری ( بازآموزی) ممیزان داخلی OHSAS18001:2007

۰

طراحی اتاق مدیریت بحرانEOC

۰

مدیریت HSE پیمانکاران – ایمنی پروژه

۰

اقتصاد HSE

۰

ایمنی گاز طبیعی و گاز مایع

۰

HSE در عملیات گودبرداری و خاک برداری

۰

HSE در سند بلاست و شات بلاست

۰

ایمنی در زلزله و راه های کاهش خسارت

۰

تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17776:2000

۰

آشنایی با قوانین و مقررات زیست محیطی

۰

Jتکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ، جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی Risk Assessment

۰

به روزآوری ( بازآموزی)ممیزان داخلی ISO14001:2004

۰

مدیریت ایمنی IOSH

۰

شبیه سازی پیامد با نرم افزار ALOHA/PHAST

۰

آشنایی با نرم افزارهای HSE

۰

اصول فرماندهی عملیات آتش نشانی

۰

تهویه صنعتی

۰

مبانی ایجاد حریق و راه های پیشگیری از آن

۰

مدیریت ریسک عمومی مبتنی بر استاندارد ISO 31000

۰

آشنایی با سازمان ها و استانداردهای بین المللی ایمنی و آتش نشانی

۰

ایمنی در زلزله و راهکارهای کاهش خسارت

۰

مدیریت ایمنی ترافیک ISO 39001:2012

۰

رانندگی ایمن- رانندگی تدافعی

۰

ایمنی کار در کارگاه های تولیدی

۰

ایمنی مواد شیمیایی

۰

ایمنی در جوشکاری

۰

ایمنی سیستم های تحت فشار

۰

ایمنی در سیستم گاز رسانی ( ویژه شرکت های گاز استانی و انتقال گاز)

۰

تربیت متخصص مواد خظرناک HAZMAT

۰

ایمنی در حمل و نقل و نگهداری مواد خطرناک و قابل اشتعال

۰

روش های حفاظت شنوایی

۰

ارزیابی روشنایی و صدا در محیط کار

۰

فرهنگ ایمنی و راهکارهای ارتقا آن در سازمان ها

۰

ایمنی در فضای محصور ، محدود و بسته

۰

ایمنی اداری

۰

نیازسنجی در برنامه های آموزش سلامت

۰

بیماری های شغلی و طب کار

۰

اصول آنتروپی و کاربردها

۰

ارگونومی کلان و تکنیک های ارگونومی مشارکتی

۰

پدافند غیر عامل

۰

سناریونویسی مانورهای HSE

۰

HSE Plan

۰

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA

۰

مدیریت ریسک بر اساس مدل پاپیون شل با نرم افزار Bow Tie Model

۰

مدیریت زیست محیطی و انرژی

عنوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

هزینه (ریال)

تشریح الزامات،مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 14001:2004

۲۱-۲۳

۲۳-۲۵

۴,۳۰۰,۰۰۰

سرممیزی ISO 14001:2004 تحت اعتبار IEMA

۱۵-۱۹

۲۵-۲۹

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی  EIA

۲۰-۲۱

۸-۹

۳,۵۰۰,۰۰۰

تشریح الزامات،مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO50001:2011

۱۳-۱۵

۱۸-۲۰

۴,۳۰۰,۰۰۰

سرممیزی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011

۱۸-۲۲

۱۳-۱۷

۷,۵۰۰,۰۰۰

ممیزی فنی انرژی و روش های مدیریت و کاهش آن

۲۱-۲۲

۲۵-۲۶

۳,۵۰۰,۰۰۰

تربیت ارزیاب جایزه مدیریت سبز ایران

۰

تشریح مدل جایزه مدیریت سبز ایران

۰

تصفیه فاضلاب و پساب های صنعتی

۰

سیستم مدیریت جامع ضایعات ، پساب ها و پسماندها

۰

روشهای کاهش ضایعات

۰

آلاینده های زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست

۰

روشهای نوین مدیریت محیط زیست

۰

اکولوژی شهری و روستایی

۰

ارزیابی عملکرد زیست محیطی بر اساس ISO 14031

۰

بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان

۰

سیستم مدیریت انرژی-پایش و هدفگذاری انرژی

۰

محاسبات جرم و انرژی

۰

مدیریت مصرف انرژی در نفت و گاز و پتروشیمی

۰

مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های اداری و مسکونی

۰

انرژی تجدید پذیر

۰

ممیزی انرژی و تحلیل مصارف مبتنی بر استاندارد AS/NZS3598

۰

نشان محصول سیز

۰

دفتر کار سبز

۰

دفتر کار سبز

۰

تعالی سازمانی

عنوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

هزینه (ریال)

تشریح معیارهای مدل  EFQM

۱-۲

۶-۷

۰

تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM

۱۲-۱۴

۷-۹

۰

خودارزیابی بر اساس مدل EFQM

۲۰-۲۱

۲۵-۲۶

۰

تدوین اظهارنامه  HSE

۰

طرح ریزی مسیر سرآمدی مبتنی بر مدل EFQM

۰

رویکردهای بهبود

عنوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

هزینه (ریال)

مهندسی مجدد فرایند ها BPR

۱۰-۱۱

۸-۹

۷-۸

۲۰-۲۱

۳,۵۰۰,۰۰۰

مدیریت فرایندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی

۲۷-۲۸

۱-۲

۱۴-۱۵

۱۳-۱۴

۳,۵۰۰,۰۰۰

تجزیه و تحلیل داده ها و اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

۲۸-۲۹

۵-۶

۵-۶

۳,۵۰۰,۰۰۰

نظام آراستگی محیط کار ۵S

۱۱

۳۰-۳۰

۱,۹۰۰,۰۰۰

مدیریت دانش

۲۷-۲۸

۲۷-۲۸

۳,۵۰۰,۰۰۰

برنامه ریزی و مدیریت بهره وری

۱۸-۱۹

۱۷-۱۸

۳,۵۰۰,۰۰۰

نظام مشارکت و پیشنهادات

۳-۴

۳,۵۰۰,۰۰۰

مدیریت زمان و الگوهایی برای تنظیم وقت مدیران

۱۵-۱۶

۱۰-۱۱

۳,۵۰۰,۰۰۰

سازمان های یادگیرنده

۰

برون سپاری Outsourcing

۰

جمع سپاری  Crowd sourcing

۰

بهبود مستمر ( کایزن (

۰

مستند سازی دانش و تکنولوژی

۰

هوش هیجانی

۰

طرحریزی فرایندها بر اساس الگوی PCF و APQC

۰

چرخه بهره وری و تکنیک های ارتقا بهره وری

۰

هوش تجاری بعنوان یک رویکرد مدیریتی

۰

مدیریت استراتژیک و تعالی سازمانی

عنوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

هزینه (ریال)

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از BSC

۳۰-۳۱

۱۷-۱۸

۲۶-۲۷

۲۵-۲۶

۳,۷۵۰,۰۰۰

تشریح معیار EFQM

۸-۹

۱۵-۱۶

۳,۵۰۰,۰۰۰

خودارزیابی EFQM

۳۱-۱

۲۶-۲۷

۳,۷۵۰,۰۰۰

تربیت ارزیاب EFQM

۲۱-۲۳

۹-۱۱

۴,۳۰۰,۰۰۰

مدیریت بحران با رویکرد کسب و کار

۳۱

۲۸

۰

اصول و مبانی تدوین اثربخشی طرح تجاری Busynes Plan

۰

مدیریت پروژه

عنوان دوره فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند هزینه (ریال)

برنامه ریزی و کنترل پروژه

۲-۳ ۱۰-۱۱

۳,۵۰۰,۰۰۰

آموزش نرم افزار MSPمقدماتی – پیشرفته

۱۱-۱۳ ۲۸-۳۰

۴,۷۵۰,۰۰۰

آموزش نرم افزار PRIMAVERA P6مقدماتی – پیشرفته

۲۵-۲۷

۴,۷۵۰,۰۰۰

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت پروژه ISO 21500:2012

۲۵-۲۶

۳,۵۰۰,۰۰۰

مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK:2012

۱-۳ ۱-۳ ۱۴-۱۶

۴,۷۵۰,۰۰۰

مدیریت حقوقی ، مناقصات ، قرادادها ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ، فهرست بها پروژه

۰

Portfolio/program management- مدیریت سبد و برنامه ها و پروژه های سازمان

۰

دوره جامع آمادگی PMP

۱۰-۱۴ ۱۱-۱۵

۰

آشنایی با مدل ملی تعالی پروژه ) جایزه ملی مدیریت پروژه(

۰

مدیریت ریسک پروژه

۰

مدیریت تدارکات ر پروژه

۰

امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری با نرم افزار Comfar

۰

فناوری اطلاعات

عنوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

هزینه (ریال)

آشنایی با تغییرات ISO 27001ویرایش ۲۰۱۳

۲۵-۲۵

۲۸-۲۸

۲۲-۲۲

۲,۲۰۰,۰۰۰

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس ISO 27001:2005

۲۴-۲۶

۲۹-۳۱

۱۵-۱۷

۱۴-۱۶

۴,۷۵۰,۰۰۰

سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس ISO 27001:2005 تحت اعتبار IRCA

۲۷-۳۱

۲۵-۲۹

۱-۵

۲-۶

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مدیریت ریسک در امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 27005

۹-۱۰

۳,۷۵۰,۰۰۰

آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعاتITSMS

۹-۱۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

تشریح الزامات مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO20000-1:2011وISO 20000-2:2012

۴-۶

۴,۷۵۰,۰۰۰

برنامه ریزی منابع سازمانERP

۱۷-۱۸

۲۹-۳۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

مدل های انتقال تکنولوژی

۰

قراردادهای انتقال تکنولوژی

۰

معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات ITSP

۰

آشنایی با امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا)

۰

مدیریت تکنولوژی-ممیزی و ارزیابی تکنولوژی

۰

مدیریت کنترل دسترسی-اصول امنیت شبکه

۰

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار ISO 22301:2012

۰

اصول استقرار سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات براساسISO 27003:2010 NEW

۰

سمینار مدیریت فن آوری اطلاعات IT Management مبتنی بر استاندارد ISO 20000

۰

موتورهای جستجو و ترفندهای جستجوی حرفه ای در اینترنت

۰

مدیریت عمومی

عنوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

هزینه (ریال)

مدیریت روابط عمومی

۰

تهیه گزارشات وسخنرانی موثر

۰

مدیریت تعارض – مدیریت بر خشم خود

۰

مدیریت فرهنگ سازمانی

۰

تفکر خلاق و کارآفرینی TRIZ

۰

اخلاق در مدیریت- اخلاق سازمانی

۰

مدیریت استرس، استرس خوش خیم و بدخیم

۰

مدیریت منابع انسانی

عنوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

هزینه (ریال)

مدیریت منابع انسانی  HRM

۴-۵

۲۲-۲۳

۵-۶

۳,۵۰۰,۰۰۰

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

۱۸-۱۹

۴-۵

۳,۷۵۰,۰۰۰

اصول مدیریت و سرپرستی

۳۰-۳۱

۲۴-۲۵

۳,۵۰۰,۰۰۰

مدیریت و ارزیابی عملکرد

۲۰-۲۱

۲۶-۲۷

۳,۵۰۰,۰۰۰

سیستم های نوین پرداخت پاداش انگیزش و بهره وری

۲۲-۲۳

۸-۹

۳,۵۰۰,۰۰۰

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان – کار راهه شغلی

۲۳-۲۴

۳-۴

۳,۵۰۰,۰۰۰

تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی داخلی مدیریت مؤثر آموزش مبتنی بر استاندارد  ISO 10015:1999

۶-۸

۴-۶

۱-۳

۱۱-۱۳

۴,۳۰۰,۰۰۰

تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد مراکزارائه دهنده خدمات آموزشیISO 29990

۴-۵

۳,۵۰۰,۰۰۰

متدولوژی جدید نیازسنجی آموزشی

۲۶

۱۸

۷

۱,۹۰۰,۰۰۰

الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش

۳

۴

۱,۹۰۰,۰۰۰

تدوین استانداردهای آموزشی

۹-۹

۲۳-۲۳

۱,۹۰۰,۰۰۰

بازگست سرمایه در آموزشRIO

۲۲-۲۲

۱۶-۱۶

۱,۹۰۰,۰۰۰

آموزش مدرسان حرفه ای  TTT

۷-۸

۱۳-۱۴

۳,۷۵۰,۰۰۰

اصول برقراری ارتباط موثر

۲۴-۲۵

۱۸-۱۹

۳,۵۰۰,۰۰۰

روش های نوین کار تیمی و مدل های تیم سازی

۹-۱۰

۱۶-۱۷

۳,۵۰۰,۰۰۰

مبانی آموزش الکترونیکی E-Learning

۲۹-۳۰

۲۹-۳۰

۳,۷۵۰,۰۰۰

مهارت های مربیگری Coaching

۲۸-۲۹

۱۱-۱۲

۳,۷۵۰,۰۰۰

سازمان های شاد و موفق

۲۸-۲۹

۲۱-۲۲

۳,۷۵۰,۰۰۰

مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها

۰

آموزش مدرسان حرفه ای

۱۰-۱۱

۱۹-۲۰

۳,۷۵۰,۰۰۰

فنون طرح ریزی ساختار سازمانی

۰

مدیریت ارزیابی و پرورش استعدادها

۰

اداری، مالی

نوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

هزینه (ریال)

اقتصاد مقاومتی و نقش آن در توامند سازی سازمانی

۲۶-۲۸

۲۵-۲۶

۲۶-۲۷

۲۰-۲۱

۳,۷۵۰,۰۰۰

حقوق کار و تامین اجتماعی

۱۳-۱۴

۱۶-۱۷

۳,۷۵۰,۰۰۰

آئین نگارش و مکاتبات اداری و گزارش نویسی

۳۱-۱

۲۴-۲۵

۳,۵۰۰,۰۰۰

مدیریت اسناد، کنترل مدارک و اصول بایگانی

۲۶-۲۷

۱۸-۱۹

۳,۵۰۰,۰۰۰

آموزش رؤسای دفاتر مدیران

۱۰-۱۱

۱-۲

۳,۵۰۰,۰۰۰

آداب، تشریفات و پذیرایی

۱۰-۱۱

۱-۲

۳,۵۰۰,۰۰۰

اصول حراست فیزیکی و انتظامات

۲۲-۲۳

۱۱-۱۲

۳,۵۰۰,۰۰۰

اصول حاکمیت شرکتیCorporate Governance

۱۹-۲۰

۳,۷۵۰,۰۰۰

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

۳۱-۱

۲۰-۲۱

۳,۷۵۰,۰۰۰

مدیریت راهبردی و کاهش هزینه

۱-۲

۱۸-۱۹

۳,۷۵۰,۰۰۰

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

۲۰-۲۱

۲۴-۲۵

۳,۷۵۰,۰۰۰

کاربرد اکسل EXCEL در حسابداری

۲۲-۲۳

۲۸-۲۹

۳,۷۵۰,۰۰۰

اصلاح الگوی مصرف- نظام هدفمندی یارانه ها

۳۱

۳۰

۰

حقوق و قانون تجارت -حقوق اسناد تجاری

۰

مدیریت فروش و مشتریان

عنوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

هزینه (ریال)

مدیریت بازاریابی و فروش

۳-۴

۲۱-۲۲

۳,۵۰۰,۰۰۰

حضور موفق در نمایشگاه

۱۰-۱۰

۶-۶

۱,۹۰۰,۰۰۰

اصول، فنون و هنر مذاکره همراه با تست شخصیت شناسی مذاکره کننده

۲۴-۲۵

۲۷-۲۸

۳,۹۰۰,۰۰۰

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

۲۹-۳۰

۱۹-۲۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

استانداردهای مدیریت شکایات و رضایت مشتریانISO 10001-ISO 10002-ISO 10003-ISO10004

۲۰-۲۲

۵-۷

۱۲-۱۴

۴,۷۵۰,۰۰۰

توسعه مهارت های فروش حرفه ای

۱۸-۱۹

۲۹-۳۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی

۰

درباره مدیر سایت

مدیر سایت. با من از طریق epczoom در gmail.com در تماس باشید و به شبکه لینکداین این سایت به آدرس ir.linkedin.com/pub/epc-zoom/8a/b01/6b1 بپیوندید.

این مطلب را هم ببینید

تقویم آموزشی سال ۹۳ آکادمی DAS

اطلاعات تماس: تلفن: ۴۴۰۵۸۵۰۴                        …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *