تقویم آموزشی سال ۹۳ سازمان مدیریت صنعتی

آدرس سایت: imi.ir  ، فرم تماس آدرس: تـهــران، خیـابـــان ولیـعصـر، نـبش جـــام جـــم  – کـدپستی :۱۹۹۹۹۱۵۵۱۱ – صندوق پستی :۳۷۵۴-۱۹۳۹۵ تلفن: ۲۲۰۴۳۰۰۵-۰۲۱      فکس:۲۲۰۴۳۰۰۱-۰۲۱     تلفن واحد ارتباطات و امور مشتریان: ۲۲۰۴۳۰۰۷-۰۲۱

ساختمان

دوره ها

داخلی

شماره ۱- خیابان ولیعصر – نبش خیابان جام جم- سازمان مدیریت صنعتی – ساختمان آموزش – طبقه اول

شماره تلفن واحد ثبت نام:

۲۲۰۴۳۰۰۵ ( داخلی ۳۶۲-۳۶۰)

 • دوره های حسابداری و مالی- بازرگانی
 • دوره های  عمومی مدیریت و منابع انسانی -بانکداری -مدیریت و کنترل پروژه – مدیریت فن آوری اطلاعات
 • دوره های  بورس و بازار سرمایه
 • تشریفات کیترینگ و آشپزخانه صنعتی (تکا)
 • ۳۵۷
 • ۳۵۸
 • ۳۵۳
 • ۳۵۱

شماره ۲- مرکر مطالعات و بهره وری منابع انسانی): خیابان شیخ بهایی جنوبی- خیابان ایرانشناسی – خیابان نهم

شماره تلفن واحد ثبت نام:

۸۸۶۰۴۲۲۲

 • دوره های عمومی مدیریت و منابع انسانی- مدیریت و کنترل پروژه
 • دوره های بازرگانی – بانکداری -حسابداری و مالی-انرژی
 • تشریفات و پذیرایی بین الملل
 • ۳۱۵۱ و ۳۱۴۸و۳۱۵۶
 • ۳۰۱۶و۳۱۷۲و۳۱۴۳و۳۱۶۲
 • ۳۱۳۰

تقویم دوره ها: بهار ۹۳

دوره های مدیریت و کنترل پروژه (ساختمان شماره ۱)

​محل برگزاریپیش نیازشهریه ریالتعداد جلساتمدت – ساعتساعت برگزاریروزهای برگزاریتاریخ شروعنام دورهردیف
ساختمان شماره۱ ​کارشناسی۵.۱۰۰.۰۰۰۱۱۵۵۱۴-۱۹یکشنبه۹۳/۰۲/۱۴ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه۱
​ساختمان شماره۱ ​کارشناسی+ آشنایی با زبان انگلیسی۶.۰۰۰.۰۰۰۱۳۶۵۸-۱۳یکشنبه۹۳/۰۲/۱۴آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه برمبنای PMBOK۲
​ساختمان شماره۱ ​کارشناسی۳.۱۶۰.۰۰۰۶۲۴۱۳-۱۷سه شنبه۹۳/۰۳/۱۳آشنایی با استاندارد عملی زمانبندی پروژه۳
ساختمان شماره۱ ​​کارشناسی۳.۳۶۰.۰۰۰۹۳۶۸:۳۰-۱۲:۳۰دوشنبه۹۳/۰۲/۱۵سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  MSP2010۴
​ساختمان شماره۱ ​کارشناسی۳.۳۶۰.۰۰۰۹۳۶۱۳-۱۷پنجشنبه۹۳/۰۲/۱۸ سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  MSP2010۵
​ساختمان شماره۱ ​کارشناسی مهندسی یا مدیریت۵.۲۲۰.۰۰۰۱۲۴۸۸-۱۲دوشنبه۹۳/۰۲/۱۵P6سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera Project Management۶
​ساختمان شماره۱ ​کارشناسی۳.۴۵۰.۰۰۰۷۲۸۸-۱۲سه شنبه۹۳/۰۲/۱۶مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه۷
ساختمان شماره۱ ​​کارشناسی۲.۶۴۰.۰۰۰۴۲۰۸-۱۳جمعه۹۳/۰۲/۱۹PMO استقرار و مدیریت (دفتر مدیریت پروژه)۸

دوره های مدیریت و کنترل پروژه (ساختمان شماره ۲)

پیش نیازشهریه ریالتعداد جلساتمدت – ساعتساعت برگزاریروزهای برگزاریتاریخ شروعنام دورهردیف
ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷یکشنبه۹۳/۰۳/۰۴ایجاد ساختار تیم پروژه۱
ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷دوشنبه۹۳/۰۲/۲۲مدیریت تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز پروژه۲
ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷شنبه۹۳/۰۲/۲۷مدیریت ادعا در پروژه ها۳
ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷چهارشنبه۹۳/۰۲/۱۷آشنایی با اصول شبیه سازی و تصمیم گیری در پروژه ها۴
​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷شنبه۹۳/۰۲/۱۳مدیریت بحران در پروژه۵
​ساختمان شماره ۲۲.۷۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲سه شنبه۹۳/۰۲/۳۰مدیریت زمان،هزینه و ریسک در پروژه۶
​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷شنبه۹۳/۰۳/۱۷تکنیکهای ارزیابی ریسک۷
ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷چهارشنبه۹۳/۰۳/۲۱منشور پروژه۸
ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰​​۲۸​​۱۳-۱۷​سه شنبه۹۳/۰۳/۲۷​​مدیریت نوین پروژه های تحولی​۹
​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰​​۲۸​​۱۳-۱۷​دوشنبه​۹۳/۰۲/۲۲​مدیریت غیر رسمی پروژه۱۰
​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰​​۲۸​​۱۳-۱۷​چهارشنبه​۹۳/۰۳/۲۱طبقه بندی و مدیریت پروژه بر اساس Dynamic Baseline Model​۱۱
​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰​​۲۸​​۱۳-۱۷​شنبه​۹۳/۰۳/۱۷

مدیریت یکپارچگی

  Integration

۱۲

دوره های دوره های بازرگانی (ساختمان شماره ۱)

​محل برگزاری​پیش نیاز​شهریه ریال​تعداد جلسات​مدت – ساعت​ساعت برگزاری​روزهای برگزاری​تاریخ شروع​نام دوره​ردیف
ساختمان شماره ۱کارشناسی۳.۶۰۰.۰۰۰۸۳۸۸-۱۳چهارشنبه۹۳/۰۲/۱۰مدیریت خرید و سفارشات خارجی​۱
ساختمان شماره ۱لیسانس۳.۶۰۰.۰۰۰۸۳۸۸-۱۳جمعه۹۳/۰۲/۱۹مدیریت خرید و سفارشات خارجی​۲
ساختمان شماره ۱کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی۳.۶۶۰.۰۰۰۸۴۰۸-۱۳دوشنبه۹۳/۰۲/۰۸مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی۳
ساختمان شماره ۱کارشناسی۴.۳۰۰.۰۰۰۱۲۶۰۱۴-۱۹شنبه۹۳/۰۲/۲۰اصول بازاریابی و مدیریت بازار۴
ساختمان شماره ۱کارشناسی۴.۳۰۰.۰۰۰۱۲۶۰۸-۱۳جمعه۹۳/۰۲/۱۹اصول بازاریابی و مدیریت بازار۵
ساختمان شماره ۱کارشناسی۴.۳۰۰.۰۰۰۱۲۶۰۸-۱۳دوشنبه۹۳/۰۲/۲۹اصول بازاریابی و مدیریت بازار۶
ساختمان شماره ۱کارشناسی۳.۶۶۰.۰۰۰۸۴۰۱۴-۱۹شنبه۹۳/۰۲/۱۳مهندسی فروش و فروش های حضوری۷
ساختمان شماره ۱کارشناسی۴.۴۴۰.۰۰۰۸۳۲۱۴-۱۸چهارشنبه۹۳/۰۳/۰۷تهیه و تنظیم قرارداد های بین المللی​۸
ساختمان شماره ۱کارشناسی۳.۳۸۰.۰۰۰۵۲۰۸-۱۲یکشنبه۹۳/۰۲/۲۱اصول وفنون مذاکره۹​
ساختمان شماره ۱کارشناسی۳.۴۸۰.۰۰۰۱۳۵۲۱۴-۱۸دوشنبه۹۳/۰۲/۰۱امور گمرکی و ترخیص کالا۱۰
ساختمان شماره ۱اصول بازاریابی و مدیریت بازار۲.۹۵۰.۰۰۰۶۲۴۸-۱۲چهارشنبه۹۳/۰۲/۲۴کارگاه تحقیقات بازاریابی۱۱
ساختمان شماره ۱کارشناسی۴.۷۴۰.۰۰۰۱۵۶۰۱۴-۱۸شنبه۹۳/۰۲/۱۳مدیریت خرید و انبارداری۱۲
ساختمان شماره ۱کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی۴.۰۸۰.۰۰۰۱۲۶۰۱۴-۱۹سه شنبه۹۳/۰۲/۱۶مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی۱۳
ساختمان شماره ۱کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی۴.۰۸۰.۰۰۰۱۲۶۰۸-۱۳شنبه۹۳/۰۲/۲۷مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی۱۴
ساختمان شماره ۱کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی ​​۳.۴۲۰.۰۰۰۸​​۴۰​۱۴-۱۹دوشنبه​۹۳/۰۲/۲۹​​مکالمات تجاری به زبان انگلیسی۱۵​
ساختمان شماره ۱کارشناسی​​۲.۶۲۰.۰۰۰۸​​۳۲​۸-۱۲سه شنبه ​​۹۳/۰۲/۱۶​مهارت های ارتباطی و رفتار با مشتری۱۶​
ساختمان شماره ۱کارشناسی​۱.۹۲۰.۰۰۰۵​​۲۰۸-۱۲​​جمعه​۹۳/۰۳/۲۳اعتبارات اسنادی ​​۱۷
ساختمان شماره ۱کارشناسی​۲.۹۴۰.۰۰۰۶​​۲۴۸:۳۰-۱۲:۳۰​​یکشنبه​۹۳/۰۲/۱۴​مدیریت صادرات راهکار های موفقیت برای توسعه بازار و ارتقاءبرند برای صنایع ایرانی۱۸​
ساختمان شماره ۱کارشناسی مرتبط ​۴.۴۰۰.۰۰۰​۱۴۵۶​​۱۴-۱۸شنبه​۹۳/۰۲/۱۳​​کارگزاری گمرک۱۹
ساختمان شماره ۱کارشناسی​۱.۵۲۰.۰۰۰۳​۱۲​​۱۴-۱۸​پنجشنبه​۹۳/۰۳/۰۱​مسئولیت های حقوقی مدیران شرکت های تجاری​۲۰
ساختمان شماره ۱کارشناسی​۲.۹۵۰.۰۰۰۶​​۲۴​۸-۱۲جمعه​​۹۳/۰۲/۱۹​اصول وفنون طراحی ،برگزاری و شرکت در مناقصات – مدیریت مناقصات​۲۱
ساختمان شماره ۱کارشناسی​۲.۹۵۰.۰۰۰۶​​۲۴​۱۴-۱۸​یکشنبه​۹۳/۰۲/۲۱​قوانین و مقررات برگزاری مناقصات۲۲​
ساختمان شماره ۱کارشناسی​۲.۱۰۰.۰۰۰۴​۱۶​​۸-۱۲یکشنبه​​۹۳/۰۲/۱۴​یکصد نوآوری در سیستم بانکداری۲۳

دوره های دوره های بازرگانی (ساختمان شماره ۲)

​محل برگزاری​پیش نیاز​شهریه ریال​تعداد جلسات​مدت – ساعت​ساعت برگزاری​روزهای برگزاری​تاریخ شروع​نام دوره​ردیف
​ساختمان شماره ۲۲.۷۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲دوشنبه۹۳/۰۲/۱۵مدیریت و کنترل بازار​۱
​ساختمان شماره ۲۲.۷۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲یکشنبه۹۳/۰۳/۲۵سیستم اطلاعات بازاریابی​۲
​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۸-۱۲شنبه۹۳/۰۳/۱۷رقابت و رقابت پذیری در بنگاههای اقتصادی۳
​ساختمان شماره ۲۲.۷۰۰.۰۰۰۴۱۶۱۳-۱۷دوشنبه۹۳/۰۱/۲۵بازاریابی برای مدیران۴
​ساختمان شماره ۲۲.۶۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲سه شنبه۹۳/۰۲/۱۶بازاریابی خدمات۵
​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷چهارشنبه۹۳/۰۳/۰۷مدیریت توزیع۶
​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷چهارشنبه۹۳/۰۳/۰۷مدیریت محصول۷
​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷چهارشنبه۹۳/۰۳/۰۷ارتباطات داخلی کسب و کار​۸
​​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷چهارشنبه۹۳/۰۳/۰۷برند و مدیریت آن۹​
​​ساختمان شماره ۲۲.۶۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲شنبه۹۳/۰۲/۲۰کاربری اینترنت در بازاریابی۱۰
​​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷چهارشنبه۹۳/۰۲/۲۴تحلیل رفتار مصرف کننده۱۱
​​ساختمان شماره ۲۲.۸۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲شنبه۹۳/۰۲/۲۰دوره کاربردی مدیریت تبلیغات پیشرفته۱۲
​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷سه شنبه۹۳/۰۲/۳۰مدیریت تیم فروش (مخصوص مدیران بازاریابی و فروش)۱۳
​ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷دوشنبه۹۳/۰۳/۲۶سیاست های تشویقی افزایش فروش و روابط عمومی۱۴
​ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷شنبه۹۳/۰۲/۲۰بازرسی کالا۱۵
​​ساختمان شماره ۲۲.۷۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲یکشنبه، سه شنبه۹۳/۰۳/۲۵اصول ، تهیه و تدوین قراردادها۱۶
​​ساختمان شماره ۲۲.۷۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲یکشنبه۹۳/۰۳/۰۴ مدیریت بازرگانی و بازاریابی مدرن۱۷
​​ساختمان شماره ۲۲.۷۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲یکشنبه، سه شنبه۹۳/۰۳/۲۵مدیریت توسعه صادرات۱۸
​​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷چهارشنبه۹۳/۰۳/۲۸فرآیند ارتباطات و روابط انسانی در سازمانهای تجاری۱۹
​​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷شنبه۹۳/۰۲/۲۰لجستیک صادرات۲۰
​​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷دوشنبه۹۳/۰۳/۲۶تکنیکهای موثردر تصمیم گیری واحدهای بازرگانی۲۱
​​ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰​۲​۸۱۳-۱۷​​شنبه​۹۳/۰۲/۲۷​روش های حل مساله در واحدهای بازرگانی۲۲
​​ساختمان شماره ۲​۱.۷۰۰.۰۰۰​۳۱۲​​۸-۱۲​شنبه​۹۳/۰۲/۱۳قوانین و بیمه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا​۲۳
​​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰​​۲۸​​۱۳-۱۷​شنبه​۹۳/۰۲/۲۷​چگونگی حضور در نمایشگاههای داخلی و بین المللی۲۴
​​ساختمان شماره ۲​​-​۲.۷۰۰.۰۰۰۴​​۱۶​۸-۱۲​یکشنبه۹۳/۰۲/۲۸​قانون و مقررات صادرات و واردات ​​۲۵
​​ساختمان شماره ۲​​-۱.۶۵۰.۰۰۰​​۳​۱۲۸-۱۲​​دوشنبه​۹۳/۰۲/۲۲اینکوترمز ۲۰۱۰ و نقش آن در قرارداد های بین المللی​۲۶

دوره های عمومی مدیریت و منابع انسانی (ساختمان شماره ۱)

یپیش نیازشهریه ریالتعداد جلساتمدت – ساعتساعت برگزاریروزهای برگزاریتاریخ شروعنام دورهردیف
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۲.۷۶۰.۰۰۰۷۲۸۸-۱۲سه شنبه۹۳/۰۲/۱۶مدیریت زمان و استرس۱
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۲.۴۸۰.۰۰۰۴۲۰۱۴-۱۹سه شنبه۹۳/۰۳/۱۳خلاقیت۲
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۲.۹۰۰.۰۰۰۹۳۶۱۵-۱۹پنجشنبه۹۳/۰۲/۱۱اصول سرپرستی۳
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۳.۶۶۰.۰۰۰۱۳۵۲۸:۳۰-۱۲:۳۰شنبه۹۳/۰۲/۱۳مدیریت کارگزینی و امور پرسنلی۴
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۲.۵۸۰.۰۰۰۵۲۰۱۴-۱۸یکشنبه۹۳/۰۲/۲۸روش های ارزیابی عملکرد کارکنان۵
​​ساختمان شماره ۱دیپلم۳.۳۵۰.۰۰۰۹۳۶۱۴-۱۸سه شنبه۹۳/۰۲/۱۶گردش مکاتبات و اصول بایگانی۶
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۳.۶۵۰.۰۰۰۱۰۴۰۸-۱۲جمعه۹۳/۰۲/۱۹طبقه بندی مشاغل۷
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی۳.۶۰۰.۰۰۰۹۳۶۱۴:۳۰-۱۸:۳۰سه شنبه۹۳/۰۲/۱۶قانون کار و تامین اجتماعی۸
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۳.۰۰۰.۰۰۰۸۳۲۸-۱۲چهارشنبه۹۳/۰۲/۱۰آین نگارش مکاتبات اداری۹
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۳.۲۴۰.۰۰۰۹۳۴۸:۳۰-۱۲:۳۰یکشنبه۹۳/۰۲/۱۴آموزش رؤسای دفاتر مدیران۱۰
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۳.۲۴۰.۰۰۰۹۳۴۸:۳۰-۱۲:۳۰جمعه۹۳/۰۲/۱۹آموزش رؤسای دفاتر مدیران۱۱
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۲.۷۰۰.۰۰۰۸۳۲۱۴-۱۸سه شنبه۹۳/۰۳/۲۷آموزش روسای دبیرخانه-مکانیزه ، دستی۱۲
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی۳.۳۶۰.۰۰۰۹۳۶۱۴-۱۸دوشنبه۹۳/۰۲/۲۲مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی۱۳
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی۴.۵۰۰.۰۰۰۱۲۶۰۱۴-۱۹یکشنبه۹۳/۰۳/۰۴سبد مهارت های فردی۱۴
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۲.۵۸۰.۰۰۰۵۲۰۸-۱۲چهارشنبه۹۳/۰۲/۱۷تفکر استراژیک-تفکر سیستمی۱۵
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی۲.۹۰۰.۰۰۰۹۳۴۸:۳۰-۱۲:۳۰دوشنبه۹۳/۰۲/۱۵مهارت های  ارتباطی و رفتار سامانی۱۶
​​ساختمان شماره ۱کارشناسی۴.۸۰۰.۰۰۰۱۰۴۰۸-۱۲چهارشنبه۹۳/۰۲/۱۷ارزیابی عملکرد سازمانی۱۷
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی۲.۸۸۰.۰۰۰۸۳۰۱۴-۱۸دوشنبه۹۳/۰۲/۰۸روش های ارزیابی قابلیت ها و استخدام منابع انسانی۱۸

دوره های عمومی مدیریت و منابع انسانی (ساختمان شماره ۲)

محل برگزاری​پیش نیازشهریه ریالتعداد جلساتمدت – ساعتساعت برگزاریروزهای برگزاریتاریخ شروعنام دورهردیف
​​ساختمان شماره ۲۲.۴۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲دوشنبه۹۳/۰۳/۰۵مدیریت استراتژیک۱
​​ساختمان شماره ۲۹.۰۰۰.۰۰۰۱۵۶۰۱۳-۱۷دوشنبه،چهارشنبه۹۳/۰۲/۰۸MBA مقدماتی۲
​​ساختمان شماره ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱۵۶۰۱۳-۱۷دوشنبه،چهارشنبه۹۳/۰۳/۰۵MBA پیشرفته۳
​​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۸-۱۲چهارشنبه۹۳/۰۲/۳۱رویکردهای نوین مدیریت دانش۴
​ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷چهارشنبه۹۳/۰۲/۳۱  نظام مدیریت ریسک ( ERM)۵
​ساختمان شماره ۲​۲.۴۰۰.۰۰۰۴۱۶۱۳-۱۷یکشنبه۹۳/۰۳/۰۴مهندسی خلاقیت بر اساس الگوی TRIZ۶
​ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۸-۱۳شنبه۹۳/۰۲/۲۰هوش هیجانی۷
​​ساختمان شماره ۲۱.۱۰۰.۰۰۰۲۸۸-۱۳پنجشنبه۹۳/۰۲/۱۸مهندسی فکر۸
​​ساختمان شماره ۲۲.۸۰۰.۰۰۰۴۱۶۱۳-۱۷شنبه،چهارشنبه۹۳/۰۳/۰۳مدیریت زنجیره تامین۹
​​ساختمان شماره ۲۱.۱۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷دوشنبه،پنجشنبه۹۳/۰۲/۱۵تکنیکهای حل مساله۱۰
​​ساختمان شماره ۲۱.۵۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷دوشنبه۹۳/۰۲/۱۵تدوین و استقرار نظام پیشنهادات۱۱
​ساختمان شماره ۲​۲.۴۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲چهارشنبه۹۳/۰۲/۲۴طراحی سازمانی۱۲
​​ساختمان شماره ۲۶.۰۰۰.۰۰۰۱۱۴۴۱۳-۱۷سه شنبه، چهارشنبه۹۳/۰۲/۳۰مهارت های مدیریتی۱۳
​​ساختمان شماره ۲۵.۰۰۰.۰۰۰۲۱۶۸-۱۶چهارشنبه و پنجشنبه۹۳/۰۲/۱۰ ۹۳/۰۲/۱۱مبانی رهبری استراتژیک۱۴
​​ساختمان شماره ۲۲.۴۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲یکشنبه۹۳/۰۳/۱۸نظام مدیریت فرآیندها۱۵
​​ساختمان شماره ۲۲.۲۵۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲یکشنبه۹۳/۰۲/۱۴مدیریت منابع انسانی پیشرفته۱۶
​​ساختمان شماره ۲۲.۶۰۰.۰۰۰۴۱۶۱۳-۱۷یکشنبه۹۳/۰۳/۰۴بهینه کاوی منابع انسانی۱۷
​​ساختمان شماره ۲۴.۴۰۰.۰۰۰۸۴۰۸-۱۳دوشنبه،چهارشنبه۹۳/۰۳/۱۹توانمندسازی نیروی انسانی( تسا)۱۸
​ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷پنجشنبه۹۳/۰۳/۲۲(mentoringمنتورینگ(۱۹
​​ساختمان شماره ۲​۴.۴۰۰.۰۰۰۸​۴۰​۸-۱۳​​چهارشنبه،پنجشنبه​۹۳/۰۲/۱۰مدیریت موفق کارکنان​۲۰
​​ساختمان شماره ۲۲.۶۰۰.۰۰۰​​۴​۱۶​۸-۱۲​سه شنبه​۹۳/۰۳/۲۰ تجزیه و تحلیل شغل با روش  ​ONET۲۱
​​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰​​۲۸​​۱۳-۱۷​چهارشنبه​۹۳/۰۲/۲۴​نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان۲۲
​​ساختمان شماره ۲​۲.۴۰۰.۰۰۰​۴۱۶​​۸-۱۲​دوشنبه​۹۳/۰۲/۱۵شیفتگی سازمانی یا تعهد سازمانی ​۲۳
​​ساختمان شماره ۲۲.۶۰۰.۰۰۰​​۴​۱۶​۸-۱۲​یکشنبه​۹۳/۰۲/۲۱برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی​۲۴
​​ساختمان شماره ۲۲.۵۰۰.۰۰۰​​۴۱۶​​۸-۱۲​پنجشنبه​۹۳/۰۲/۱۱جبران خدمات کارکنان​۲۵
​​ساختمان شماره ۲۴.۶۰۰.۰۰۰​​۸۳۲​​۸-۱۲​چهارشنبه​۹۳/۰۲/۱۷مدیریت بهره وری به همراه کارگاه های تخصصی ​۲۶
​​ساختمان شماره ۲۲.۷۰۰.۰۰۰​​۴۱۶​۸-۱۲​​پنجشنبه​۹۳/۰۳/۲۲بازگشت سرمایه در آموزش۲۷
​​ساختمان شماره ۲​۲.۷۰۰.۰۰۰​۴​۱۶​۱۳-۱۷​دوشنبه​۹۳/۰۳/۲۶اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری نیروی انسانی​۲۸
​ساختمان شماره ۲​​۲.۸۰۰.۰۰۰​۴۱۶​​۸-۱۲​یکشنبه​۹۳/۰۲/۱۴کارت  امتیازی متوازن​(BSC)۲۹
​​ساختمان شماره ۲​۲.۸۰۰.۰۰۰۴​​۱۶۸-۱۲​​یکشنبه​۹۳/۰۲/۲۱استقرار سیستمهای اندازه گیری عملکرد و تجزیه و تحلیل آنها​۳۰
​​ساختمان شماره ۲​۲.۷۰۰.۰۰۰۴​​۱۶​۸-۱۲​یکشنبه​۹۳/۰۳/۱۸مدیریت کیفیت جامع کارکنان ​ TQM۳۱
​​ساختمان شماره ۲​۲.۵۰۰.۰۰۰۴​۱۶​​۸-۱۲​پنجشنبه​۹۳/۰۲/۱۸​تکنیکهای عملکرد و بهره وری۳۲
​​ساختمان شماره ۲​۲.۸۰۰.۰۰۰​۴​۱۶۸-۱۲​​سه شنبه​۹۳/۰۳/۱۳​ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه۳۳
​​ساختمان شماره ۲۲.۸۰۰.۰۰۰​۴​​۱۶۸-۱۲​​پنجشنبه۹۳/۰۲/۱۸​تکنیک های نیاز سنجی آموزشی​۳۴
​ساختمان شماره ۲​​۲.۸۰۰.۰۰۰​۴۱۶​​۸-۱۲​دوشنبه، چهارشنبه​۹۳/۰۲/۰۸  کارگاه تجزیه و تحلیل شغل ​ DACUM۳۵
​​ساختمان شماره ۲۲.۸۰۰.۰۰۰​​۴۱۶​​۸-۱۲​یکشنبه​۹۳/۰۲/۲۱آشنایی با تکنولوژی آموزشی۳۶
​​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰​​۲۸​​۱۳-۱۷​شنبه​۹۳/۰۳/۳۱اثر بخشی آموزشی در سازمان۳۷
​​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰​​۲۸​۱۳-۱۷​​دوشنبه​۹۳/۰۳/۲۶​آشنایی با ممیزی فرآیندهای آموزشی۳۸
​ساختمان شماره ۲​۱.۲۰۰.۰۰۰​​۲۸​​۱۳-۱۷​شنبه، چهارشنبه​۹۳/۰۳/۲۴​ابزارهای موثر مدیریت آموزش۳۹
​​ساختمان شماره ۲۲.۶۰۰.۰۰۰​۴​۱۶​​۸-۱۲​شنبه​۹۳/۰۲/۲۰​استقرار سیستم نظام آموزش در  سازمان۴۰
​​ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰​​۲۸​​۱۳-۱۷​دوشنبه​۹۳/۰۲/۲۲مهارت های مدیریت آموزش​۴۱
​​ساختمان شماره ۲​۲.۷۰۰.۰۰۰​۴۱۶​​۸-۱۲​دوشنبه،چهارشنبه​۹۳/۰۲/۲۲​برنامه ریزی آموزشی برای سازمان۴۲
​​ساختمان شماره ۲۲.۸۰۰.۰۰۰​۴​​۱۶​۸-۱۲پنجشنبه​​۹۳/۰۳/۲۹آشنایی با استاندارد ۱۰۰۱۵​۴۳
​ساختمان شماره ۲​کارشناسی​​۳.۶۶۰.۰۰۰​۱۰​۴۰۸-۱۲پنجشنبه​​۹۳/۰۲/۱۱مدیریت عمومی ​۴۴​
​​ساختمان شماره ۲​کارشناسی​​۲.۹۰۰.۰۰۰​۶​۳۰​​۸-۱۳​پنجشنبه۹۳/۰۲/۱۸​کارگاه توسعه تیم و کار تیمی در سازمانها ​​۴۵

دوره های مدیریت و کنترل پروژه (ساختمان شماره ۱)

دوره های حسابداری و مالی (ساختمان شماره ۱)

​محل برگزاریپیش نیازشهریه ریالتعداد جلساتمدت – ساعتساعت برگزاریروزهای برگزاریتاریخ شروعنام دورهردیف
ساختمان شماره ۱​دیپلم۱.۹۵۰.۰۰۰۸۳۸۸-۱۳یکشنبه۹۳/۰۱/۲۴حسابداری موسسات خدماتی۱
ساختمان شماره ۱​​​دیپلم۱.۹۵۰.۰۰۰۸​۳۸​۸-۱۳​​چهارشنبه​۹۳/۰۲/۰۳حسابداری موسسات خدماتی​۲
​ساختمان شماره ۱​​دیپلم۱.۹۵۰.۰۰۰​۸۳۸​۱۴-۱۹​​شنبه،چهارشنبه۹۳/۰۲/۱۳​حسابداری موسسات خدماتی​۳​
​ساختمان شماره ۱​دیپلم۱.۹۵۰.۰۰۰​۸۳۸۸-۱۳ جمعه۹۳/۰۳/۳۰حسابداری موسسات خدماتی۴
​ساختمان شماره ۱​حسابداری موسسات خدماتی۱.۹۵۰.۰۰۰​۸۳۸۱۴-۱۹شنبه،چهارشنبه۹۳/۰۳/۲۴حسابداری موسسات بازرگانی۵
ساختمان شماره ۱​​حسابداری موسسات خدماتی۱.۹۵۰.۰۰۰​۸۳۸۸-۱۳یکشنبه۹۳/۰۳/۲۵حسابداری موسسات بازرگانی۶
​ساختمان شماره ۱​حسابداری موسسات خدماتی۱.۹۵۰.۰۰۰​۸۳۸۸-۱۳چهارشنبه۹۳/۰۳/۲۸حسابداری موسسات بازرگانی۷
ساختمان شماره ۱​​مالی ۱۳.۱۵۰.۰۰۰۱۴۶۸۸-۱۳یکشنبه،سه شنبه۹۳/۰۲/۰۲حسابداری مالی ۲۸
ساختمان شماره ۱​​مالی ۱۳.۱۵۰.۰۰۰۱۴۶۸۸:۳۰-۱۳:۳۰جمعه۹۳/۰۲/۰۵حسابداری مالی ۲۹
ساختمان شماره ۱​​مالی ۱۳.۱۵۰.۰۰۰۱۴۶۸۱۴-۱۹دوشنبه۹۳/۰۱/۲۵حسابداری مالی ۲۱۰
ساختمان شماره ۱​مالی ۱۳.۱۵۰.۰۰۰۱۴۶۸۱۴-۱۹پنجشنبه۹۳/۰۱/۲۸حسابداری مالی ۲۱۱
ساختمان شماره ۱​​مالی ۱۳.۱۵۰.۰۰۰۱۴۶۸۱۴-۱۹شنبه،چهارشنبه۹۳/۰۲/۲۰حسابداری مالی ۲۱۲
ساختمان شماره ۱​​مالی ۱۳.۱۵۰.۰۰۰۱۴۶۸۸-۱۳شنبه،چهارشنبه۹۳/۰۲/۱۳حسابداری مالی ۲۱۳
ساختمان شماره ۱​​مالی ۱۳.۱۵۰.۰۰۰۱۴۶۸۱۴-۱۹چهارشنبه۹۳/۰۲/۳۱حسابداری مالی ۲۱۴
ساختمان شماره ۱​​مالی ۱۳.۱۵۰.۰۰۰۱۴۶۸۱۴-۱۹پنجشنبه۹۳/۰۳/۲۲حسابداری مالی ۲۱۵
​ساختمان شماره ۱​مالی ۱۳.۱۵۰.۰۰۰۱۴۶۸۸-۱۳جمعه۹۳/۰۳/۲۳حسابداری مالی ۲۱۶

 

محل برگزاری​پیش نیازشهریه ریالتعداد جلساتمدت – ساعتساعت برگزاریروزهای برگزاریتاریخ شروعنام دورهردیف
ساختمان شماره ۱​​حسابداری شرکتها۳.۱۸۰.۰۰۰۱۱۵۳۱۴-۱۹دوشنبه۹۳/۰۳/۱۹حسابداری مالی ۳۱۷
​ساختمان شماره ۱​حسابداری شرکتها۳.۱۸۰.۰۰۰۱۱۵۳۱۴-۱۹پنجشنبه۹۳/۰۳/۲۹حسابداری مالی ۳​۱۸
​ساختمان شماره ۱​حسابداری موسسات بازگانی یا مالی ۲۴.۲۰۰.۰۰۰۱۱۵۳۱۴-۱۹چهارشنبه۹۳/۰۲/۳۱حسابداری صنعتی ۱۱۹
​ساختمان شماره ۱​صنعتی ۱۴.۴۰۰.۰۰۰۱۲۵۸۸-۱۳ شنبه۹۳/۰۲/۱۳حسابداری صنعتی ۲۲۰
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی۳.۰۵۰.۰۰۰۹۴۵۸-۱۳جمعه۹۳/۰۲/۱۹حسابداری شرکتها۲۱
ساختمان شماره ۱​کارشناسی۳.۲۴۰.۰۰۰۵۲۴۸-۱۳یکشنبه۹۳/۰۲/۱۴حسابداری پیمانکاری۲۲
ساختمان شماره ۱​کارشناسی۴.۱۴۰.۰۰۰۱۰۵۰۸-۱۳دوشنبه۹۳/۰۲/۲۲حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی۲۳
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی۴.۱۴۰.۰۰۰۱۰۵۰۱۴-۱۹سه شنبه۹۳/۰۲/۳۰حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی۲۴
ساختمان شماره ۱​​کارشناسی۴.۰۵۰.۰۰۰۱۱۵۵۸-۱۳سه شنبه۹۳/۰۲/۳۰حسابداری مالیاتی۲۵
​ساختمان شماره ۱​مالی۲۲.۸۰۰.۰۰۰۷۲۸۱۴-۱۸یکشنبه۹۳/۰۲/۰۷حسابداری با کامپیوتر (نرم افزار همکاران سیستم)۲۶
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی۲.۶۶۰.۰۰۰۵۲۵۱۴-۱۹دوشنبه۹۳/۰۲/۱۵حسابداری حقوق ودستمزد۲۷
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی۴.۲۰۰.۰۰۰۱۱۵۵۱۴-۱۹چهارشنبه۹۳/۰۲/۱۷درحسابداری مدیریت Excel کاربرد۲۸
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی حسابداری یا صنعتی ۱۵.۸۲۰.۰۰۰۱۸۷۰۱۴-۱۸یکشنبه۹۳/۰۲/۱۴کاربرد تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وآنالیز هزینه ها در تصمیم گیری۲۹
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی حسابداری۴.۲۵۰.۰۰۰۱۲۴۸۸-۱۲دوشنبه۹۳/۰۳/۱۲نحوه تهیه صورتهای مالی و یادداشت های همراه۳۰
​ساختمان شماره ۱​صنعتی ۱۲.۷۰۰.۰۰۰۶۲۴۱۴-۱۸یکشنبه۹۳/۰۲/۱۴بودجه بندی جامع۳۱
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی حسابداری​​۳.۶۰۰.۰۰۰​۱۰​۴۰۱۴-۱۹​​پنجشنبه​۹۳/۰۲/۱۸​حسابداری مدیریت۳۲
​ساختمان شماره ۱​لیسانس​​۳.۳۰۰.۰۰۰۸​​۳۲​۸:۳۰-۱۲:۳۰​دوشنبه۹۳/۰۲/۱۵​​کشف تقلبات و فساد اداری و مالی​۳۳
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی حسابداری​​۱.۰۰۰.۰۰۰۱​​۴​۸-۱۲​دوشنبه۹۳/۰۲/۱۵​​کارگاه آشنایی حسابرسی داخلی۳۴
​ساختمان شماره ۱​کارشناسی حسابداری​​۱.۵۶۰.۰۰۰۱​​۸​۸-۱۶​جمعه​۹۳/۰۲/۱۹​کارگاه نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی۳۵

دوره های حسابداری و مالی (ساختمان شماره ۲)

محل برگزاریپیش نیاز ​​شهریه ریال​تعداد جلسات​مدت – ساعت​ساعت برگزاری​روزهای برگزاری​تاریخ شروع​نام دوره​ردیف
ساختمان شماه ۲۲.۸۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲سه شنبه۹۳/۰۲/۰۹مدیریت مالی​۱
ساختمان شماه ۲۲.۷۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲چهارشنبه۹۳/۰۲/۱۰هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC۲
ساختمان شماه ۲۲.۸۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲چهارشنبه۹۳/۰۲/۱۰مبانی سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های بین المللی۳
ساختمان شماه ۲۱.۱۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷سه شنبه، چهارشنبه۹۳/۰۳/۲۰اندازه گیری و پاداش عملکرد ( آکورد)۴
ساختمان شماه ۲​​۲.۷۰۰.۰۰۰​۴۱۶​۸-۱۲​چهارشنبه ، پنجشنبه​۹۳/۰۳/۲۱​برنامه ریزی و کنترل موجودی ​۵
ساختمان شماه ۲​۲.۸۰۰.۰۰۰​۴​​۱۶​۱۳-۱۷چهارشنبه، پنجشنبه​​۹۳/۰۳/۲۱​نحوه محاسبه قیمت تمام شده و انعقاد قرارداد۶
​ساختمان شماه ۲​۲.۸۰۰.۰۰۰​۴۱۶​​۸-۱۲چهارشنبه ​​۹۳/۰۲/۱۷​هزینه یابی استاندارد و تحلیل انحرافات۷

دوره های فن آوری اطلاعات (ساختمان شماره ۱)

محل برگزاری​پیش نیاز​​شهریه ریال​تعداد جلسات​مدت – ساعت​ساعت برگزاری​روزهای برگزاری​تاریخ شروع​نام دوره​ردیف
ساختمان شماره ۱کارشناسی۲.۴۰۰.۰۰۰۶۳۰۱۴-۱۹یکشنبه۹۳/۰۲/۲۸کاربردی Excel​۱
ساختمان شماره ۱کارشناسی۳.۲۴۰.۰۰۰۶۳۰۸-۱۳جمعه۹۳/۰۲/۱۲پیشرفته Excel​۲
ساختمان شماره ۱کارشناسی۲.۷۶۰.۰۰۰۸۳۸۱۴-۱۹دوشنبه۹۳/۰۳/۰۵MS-Access​۳
ساختمان شماره ۱کارشناسی۳.۴۲۰.۰۰۰۱۰۴۰۸-۱۲سه شنبه۹۳/۰۲/۰۹آشنایی با نرم افزار Spss۴​
ساختمان شماره ۱کارشناسی۴.۲۰۰.۰۰۰۹۳۶۸:۳۰-۱۲:۳۰دوشنبه۹۳/۰۲/۱۵مدیریت امنیت و اطلاعات۵​
ساختمان شماره ۱کارشناسی​۳.۲۴۰.۰۰۰۶​​۳۰۱۴-۱۹​شنبه۹۳/۰۲/۲۷​​Photoshop​۶
​ساختمان شماره ۱کارشناسی​۲.۹۵۰.۰۰۰۳​​۲۴​۸:۳۰-۱۶:۳۰​جمعه۹۳/۰۳/۲۳​مدیریت خدمات فن آوری ​اطلاعات​۷

 

دوره های انرژی (ساختمان شماره ۲)

​محل برگزاریپیش نیاز​​شهریه ریال​تعداد جلسات​مدت – ساعت​ساعت برگزاری​روزهای برگزاری​تاریخ شروع​نام دوره​ردیف
ساختمان شماره ۲۲.۲۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲پنجشنبه۹۲/۰۲/۱۱مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در ساختمان​۱
ساختمان شماره ۲۱.۲۰۰.۰۰۰۲۸۱۳-۱۷سه شنبه۹۳/۰۲/۳۰مدیریت انرژی با تاکید بر کاربرد انرژی خورشیدی​۲
ساختمان شماره ۲۴.۲۰۰.۰۰۰۸۳۲۸-۱۲دوشنبه۹۳/۰۲/۰۸سیستم مدیریت انرژی عمومی​۳
ساختمان شماره ۲۲.۲۰۰.۰۰۰۴۱۶۸-۱۲پنجشنبه۹۳/۰۲/۱۱سیستم مدیریت انرژی برمبنای ISO 50001۴

دوره های میزبانی و تشریفات بین المللی (ساختمان شماره ۲)

​محل برگزاریپیش نیاز​​شهریه ریال​تعداد جلسات​مدت – ساعت​ساعت برگزاری​روزهای برگزاری​تاریخ شروع​نام دوره​ردیف
ساختمان شماره ۲ندارد۴.۸۰۰.۰۰۰۶۳۰۸-۱۳یکشنبه، سه­ شنبه۹۳/۰۲/۰۷پذیرایی و میزبانی بین المللی​۱
ساختمان شماره ۲ندارد۴.۸۰۰.۰۰۰۶۳۰۸-۱۳دوشنبه،چهارشنبه۹۳/۰۲/۰۸تشریفات برای ماموران انتظامات​۲
ساختمان شماره ۲ندارد۳.۲۰۰.۰۰۰۴۲۰۸-۱۳یکشنبه۹۳/۰۳/۱۱رفتار بین المللی و تشریفات​۳

درباره مدیر سایت

مدیر سایت. با من از طریق epczoom در gmail.com در تماس باشید و به شبکه لینکداین این سایت به آدرس ir.linkedin.com/pub/epc-zoom/8a/b01/6b1 بپیوندید.

این مطلب را هم ببینید

تقویم آموزشی سال ۹۳ آکادمی DAS

اطلاعات تماس: تلفن: ۴۴۰۵۸۵۰۴                        …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *