پیمان سپهری

مهندس شیمی شاغل در شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – رئیس واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست – منطقه غرب

تبلتها و تلفن های هوشمند، همراه ضروری کارشناسان HSE

مقدمه پیش افتادن از آینده محتوم، کلید تسلط برآینده و رویدادهای محتمل یا غیرمحتمل آن است. فناوری های موجود و در حال توسعه بر روی تلفن های هوشمند و تبلتها مشاغل بسیاری را در دنیا دگرگون نموده و در این مسیر تخصص هایی چون بهداشت، ایمنی، محیط زیست، مدیریت بحران و شرایط اضطراری وآتش …

ادامه مطلب