مهندسی ایمنی

آیا حوادث گذشته را دوباره تجربه می کنیم؟

جواب کوتاه به این سئوال بلی است!! در سال ۱۹۹۳ دکتر ترور کلتز در کتابی تحت عنوان درسهایی از فجایع  Lessons from Disaster: How Organizations Have No Memory and Accidents Recur چنین نوشت: چگونه سازمانها ذهنیت تاریخی ندارند و دوباره بعد از ۲۰ سال حوادث هنوز اتفاق می افتند. با هم …

ادامه مطلب