مهندسی ابزاردقیق و کنترل

معرفی و دانلود استاندارد ISA-TR20.00.01-2001، دیتاشیتهای تجهیزات ابزاردقیق و کنترل برای اندازه گیری فرآیند

تکمیل دیتاشیتهای ابزاردقیق یکی از بخشهای اصلی انجام مهندسی، خرید و ساخت تجهیزات ابزاردقیق و کنترل اندازه گیری فرایند است. استاندارد ISA-TR20.00.01-2001 توسط ISA تهیه شده و اهداف اصلی برای تهیه این استاندارد عبارتند از: الف- تسهیل فرایند تهیه دیتاشیتها به وسیله فهرست نمودن تمام ویژگیهای اصلی توصیف کننده تجهیز ب- تسهیل فرایندهای …

ادامه مطلب