ارتباطات، مشارکت و مشاوره

تشریح بندهای استاندارد OHSAS: قسمت ۱۱- ارتباطات، مشارکت و مشاوره

۳-۴-۴- ارتباطات، مشارکت و مشاوره (Communication, participation and consultation) ۱-۳-۴-۴- ارتباطات منظور از ارتباطات، فرآیندی است که همه افراد مرتبط با سازمان به فراخور نقش ها و وظایفشان بتوانند از هرگونه اطلاعاتی که بر وضعیت ایمنی و بهداشت شغلی آنها تاثیر می گذارد اطلاع یافته و آنها را دریافت و …

ادامه مطلب

تشریح بندهای استاندارد OHSAS: قسمت ۷- الزامات قانونی و سایر الزامات

الزامات قانونی به زبان خودمانی، همان قوانین و مقررات هستند. بدیهی است که رعایت قوانین و مقررات برای همه افراد مشمول، اجباری و الزامی است. از این رو و با توجه به اهمیت این موضوع، یکی از بندهای استاندارد OHSAS 18001 به آن اختصاص یافته است. ولی منظور استاندارد دقیقا …

ادامه مطلب

ماهنامه یک صفحه ای Process Safety Beacon به زبان شیرین فارسی

Process Safety Messages - Beacon

ماهنامه Process Safety Beacon با هدف ارائه پیام های ایمنی توسط مرکز ایمنی فرایند های شیمیایی CCPS از کمیته های انجمن مهندسین شیمی آمریکا AICHE منتشر می شود. این ماهنامه یک صفحه ای با معرفی یک حادثه واقعی آغاز شده، سپس به معرفی درس های حادثه و در نهایت به …

ادامه مطلب