پایش و اندازه‏ گیری عملکرد

معرفی و دانلود استاندارد EN 12464 -1 برای ارزیابی روشنایی محیط کار

لزوم استفاده از استانداردهای جدید برای ارزیابی روشنایی محیط کار بیش از یک دهه از معرفی استانداردهای کمی و کیفی روشنایی در کشورهای توسعه یافته می­گذرد ولی همچنان در کشور ما از استانداردهای قدیمی که صرفاً بر اساس اندازه گیری کمی نور است استفاده می شود و فقط یک مورد …

ادامه مطلب