برنامه ریزی و کنترل پروژه تامین

خاطرات و تجربیات یک کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه بازرگانی – قسمت دوم: چنین کارشناسی نوبر است!

خاطرات و تجربیات یک کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه بازرگانی – قسمت دوم: چنین کارشناسی نوبر است! در قسمت قبل ورودم به شرکت IOEC به عنوان کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه خرید پروژه فاز ۱۰-۹ پارس جنوبی و مشکلات ابتدای کارم را توضیح دادم. همانطور که توضیح داده …

ادامه مطلب

نمونه دستورالعمل گردآوری مدارک صورت وضعیت پروژه- فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی

۱. هدف: نظامند کردن ارسال و دریافت مدارک صورت وضعیت فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی ۲. دامنه کاربرد یا محدوده اعتبار: کارشناسان کنترل پروژه، بازرگانی و پروژه فاز فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی ۳. تعاریف و اختصارات: WPR, Work Progress Report: گزارش پیشرفت کار ماتریس مدارک :این ماتریس …

ادامه مطلب

خاطرات و تجربیات یک کارشناس کنترل پروژه بازرگانی – قسمت اول: پیش زمینه

فعالیت من در شرکتهای پیمانکار نفت و گاز از همکاری با شرکت IOEC شروع شد: کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه بازرگانی فاز ۱۰-۹ پارس جنوبی.  قبلش چه کاره بودم: کارشناس برنامه ریزی فروش شرکت سایپا. کارشناس قبلی کار را (با همان کیفیت کارهای قبلش) ظرف کمتر از یک هفته …

ادامه مطلب