بهبود مستمر، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه

انواع خطاهای انسانی – پنیر سویسی

swiss cheese model

انواع خطاهای انسانی ۱- بی توجهی یا فراموشی ۲- خطای ناشی از درک اشتباه کاری ۳- خطای شناسایی ۴- خطای ناشی از بی تجربه بودن ۵- خطای ناشی از بی تفاوتی به قوانین ۶- خطای غیر عمد ۷- خطای ناشی از کندی ۸- خطای ناشی از فقدان استاندارد ۹- خطای …

ادامه مطلب