الزامات سیستم مدیریت کیفیت

معرفی و دانلود استاندارد ISO 9001-2008

کلیات: استاندارد ایزو ۹۰۰۰ یکی از اعضای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است. امروزه نیاز بسیاری از سازمان‌ها به این استانداردها بسیار تامل برانگیز است و به عبارتی یکی از شاخصه‌های استاندارسازی نحوه مدیریت کیفیت سازمان‌ها در سطح جهانی می‌باشد. خانواده ایزو ۹۰۰۰ شامل موارد زیر است: ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۵ – سیستم …

ادامه مطلب

نمونه نقشه فرآیندی -Process Map- در یک شرکت پیمانکاری

یکی از تغییرات عمده نسخه ۲۰۰۰ استاندارد ISO 9001 نسبت به نسخه ۱۹۹۴، تاکید بر روی رویکرد فرآیندگرا بود. این رویکرد در استاندارد ISO 9000:2005 به عنوان یکی از هشت اصل مدیریت کیفیت برشمرده شده است و فرآیند را اینچنین تعریف می کند: مجموعه ای از فعالیت های مرتبط و تاثیرگذار، …

ادامه مطلب