کارتون هفته

سرمون خیلی شلوغه

دربسیاری از مواقع نوآوری ها به زودی درک نشده و مورد پذیرش قرار نمی‏‏ گیرند.

ادامه مطلب

جوان گرایی

ادامه مطلب

کارشناس بهره وری

نصب شده پشت اتاق کارشناس بهره وری: برای نهار رفتم، تا چهار بر میگردم!

ادامه مطلب

به موقع بیام سر کار!

ادامه مطلب

تقدیر و احضار!

ادامه مطلب

میتونی بگی سال دیگه وضع بازار چطوره؟

ادامه مطلب

چطور ممکنه من اشتباه کنم؟ من رئیسم!

چطور ممکنه من اشتباه کنم؟ من رئیسم!

ادامه مطلب

پروژه کنسل شد. همه بودجه رو صرف ساخت ماکت کردیم!

ادامه مطلب

به نظر تو اگه به مشکلی برخورد کردم، اولین کاری که باید انجام بدم چیه!

اولی: به نظر تو اگه به مشکلی برخورد کردم، اولین کاری که باید انجام بدم چیه! دومی: باید یکی رو پیدا کنی و همه چیز رو بندازی گردنش!

ادامه مطلب

وظیفه من اومدن سر کاره و وظیفه شما انگیزه دادن به من!

ادامه مطلب